Amdanaf…

Cefais fy magu yng Nghaergybi, Gogledd Cymru a datblygais angerdd am gelf, cerddoriaeth a llenyddiaeth yn yr ysgol; gan ddod o hyd i affinedd arbennig â gwaith a damcaniaethau Jean Dubuffet. Wedi’m dylanwadu gan hyrwyddiad Dubuffet o ‘Art Brut’ (celf ‘amrwd’ gan artistiaid heb eu hyfforddi), fe wnes i osgoi hyfforddiant ffurfiol mewn celf a cherddoriaeth, gan ddewis datblygu dulliau mynegiant anghonfensiynol a pharhau i fod yn hunanddysgedig yn y bôn. Dilynais fy niddordebau mewn llenyddiaeth ar lefel academaidd, gan arbenigo mewn safbwyntiau nad ydynt yn Orllewinol mewn llenyddiaeth America Ladin ym Mhrifysgol Lerpwl lle cwblheais PhD.

Mae fy ymarfer lluniadu wedi’i wreiddio mewn awtomatiaeth ac mae’n adlewyrchu fy niddordeb mewn cosmogonïau. Mae llun fel arfer yn dechrau gyda marciau wedi’u gwneud ar hap sy’n ffurfio sylfaen ar gyfer cronni llinellau hunan-fyfyriol, sy’n cymryd siâp mewn ymateb i’r ystum mympwyol cychwynnol gydag ailadrodd cronnus. Mae’r newidiadau rhythmig sy’n amlwg drwy’r broses hon yn eu tro yn cynhyrchu ffurfiau hunan-barhaol — ffurfiau yr wyf weithiau’n ymhelaethu arnynt i awgrymu dimensiwn ffigurol neu fythig i’r patrymau sydd fel arall yn haniaethol ac yn hunangynhwysol.

Rwyf hefyd wedi dychwelyd at arddull braslunio ffigurol fy mhlentyndod, gan ddefnyddio cyfryngau cymysg i ddarlunio breuddwydion, golygfeydd hanner-dychmygol ac ymweliadau rhyfedd.

ABOUT…

I grew up in Holyhead, North Wales and developed a passion for art, music and literature in school; finding a particular affinity with the work and theories of Jean Dubuffet. Influenced by Dubuffet’s championing of ‘Art Brut’ (‘raw’ art by untrained artists), I eschewed formal training in art and music, preferring to develop unconventional modes of expression and remaining essentially self-taught. I did pursue my interests in literature at an academic level, specialising in non-Western perspectives in Latin American literature at the University of Liverpool where I completed a PhD.

My drawing practice is rooted in automatism and reflects my interest in cosmogonies. A drawing usually begins with random marks that form a base for the build-up of self-reflective lines, which take shape in response to the initial arbitrary gesture with accretive repetition. The rhythmic mutations that manifest through this process in turn generate self-perpetuating forms– forms that I sometimes elaborate to suggest a figurative or mythic dimension to the otherwise self-contained, abstract patterns.

I’ve also returned to the figurative sketching style of my childhood, using mixed media to depict dreams, half-imagined scenes and uncanny visitations.